2.El Araç, Servis ve Sigorta Müşterilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma MetniBu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.maddesi anlamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Odası’nda 525267 sicil numarası ile kayıtlı ve Boyalı Köşk Sk, No:4/1 34345 Bebek/İstanbul adresinde mukim Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Bayraktar Otomotiv web sitesi aracılığıyla ya da çeşitli şekillerde elektronik ya da fiziki ortamda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde Türkiye’ye ithal edilen CITROËN ve SUBARU marka araçlar başta olmak üzere tüm 2.el araçlar, servis ve sigorta işlemleri ile diğer ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (fatura düzenlenmesi gibi), kampanyalar ya da araçlar ile ilgili bilgi almak için internette doldurulan bilgilendirme formları süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası hizmetlerin sunulması, sigorta hizmetlerinin sunulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin (satış sonrası hizmetler, garanti, geri çağırma, yol yardım gibi) yerine getirilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla başta H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş olmak üzere Bayraktar grubu şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine KVKK’nın 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak; sizlerden kendiliğinden gelen taleplerin yerine getirilmesi ya da sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasındaki hukuki sebep, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuatta öngörülen haller nedeniyle 6698 sayılı KVKK 5 (1) bendinde açık rıza alınması öngörülen durumlar hariç olmak üzere, gerçek müşteriler için 5.(2) a. bendi ve araç satış, servis ve sigorta sözleşmelerinin ifası nedeniyle 5.(2) c. bendi ve Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nde ve sigortacılık mevzuatında öngörülen haller nedeniyle 5.(2) ç. bendi olarak öngörülmüştür.

5.İlgili kişilerin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) 11 inci madde de sayılan diğer hakları,

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile hangi hakkı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızla birlikte “Boyalı Köşk Sk, No:4/1 34345 Bebek/İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla Bayraktar Otomotiv’e iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Saygılarımızla

Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş